27.04.2016

Tanıtım

KIRKLARELİ MÜFTÜLÜĞÜ

Diyanet İşleri Başkanlığı 429 sayılı kanunla 03 Mart 1924'te kurulmuştur.

Kırklareli Müftülüğü de Başkanlığa bağlı olarak aynı tarihte faaliyete başlamıştır.

  •  İl ve ilçe müftülükleri Görevleri

(Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği MADDE 30)

a) İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini ve dini müesseseleri yönetmek ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetlemek.

b) Din konusunda her türlü vasıtadan yararlanarak vatandaşları aydınlatmak, vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunmak, müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde vaaz ve irşat programları hazırlamak.

c) Görev yaptığı mahallin dini hayatıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, din hizmetlerini buna göre planlamak ve yürütmek.

ç) İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlar ile irtibat kurmak ve gerektiğinde Başkanlığın görev alanına giren konularda ortak çalışmalar yapmak.

d) İlahiyat fakültesi öğretim üyeleri, dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdür ve eğitim görevlileri, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, emekli Başkanlık personeli ile dini kültür, bilgi ve tecrübeleriyle temayüz etmiş diğer şahıslardan da yararlanarak din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak.

e) Batıl inanç, bid’at ve hurafeleri araştırmak, incelemek ve bunlara karşı tedbirler almak.

f) Hastane, ceza infaz kurumları, yetiştirme yurdu, huzurevleri ve benzeri sosyal hizmet kurumlarındaki vatandaşlarımıza dini rehberlik yapılmasını ve din hizmeti verilmesini sağlamak.

g) Personelin kadro, atama, nakil, izin, görevlendirme, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek.

ğ) Cami görevlileri ve cami rehberlerinin mesai saatlerini ve izin günlerini düzenlemek.

h) Cami ve mescitlerin kıblelerini tespit etmek, ibadete açılış beratını vermek, görevli ihtiyacını belirleyerek Başkanlığa teklifte bulunmak.

ı) Camilerin temizlik, bakım, onarım, çevre tanzimi ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek.

i) Camilerdeki yardım toplama faaliyetlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

j) Kur’an kursları ile yurt ve pansiyonların açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetimi ile ilgili işleri yürütmek.

k) Görevlilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde kurslar düzenlemek.

l) Hac ve umreye gideceklerle ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimlerini sağlamak.

m) Dini soruları usulüne göre cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak.

n) Başkanlık yayınlarının tanıtım, dağıtım ve satış işlemlerini yapmak.

o) İhtida işlemlerini yapmak.

ö) Birden fazla dernek veya vakfı bulunan camilerde, ilgili dernek veya vakfı belirlemek.

p) Müftülüğün yıllık bütçesini hazırlayarak Başkanlığa sunmak ve diğer mali iş ve işlemleri yürütmek.

r) Taşınır mallar ve teberrukat eşyasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

s) Vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki taleplerine imkanları nispetinde katkı sağlamak.

ş) Başkanlık stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yıllık eylem planlarını hazırlamak, uygulamak ve sonuçları hakkında rapor düzenlemek.

t) Müftülüğün sivil savunma, yangın önleme ve söndürme ile afet ve acil durum hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

u) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

  •  Kadro ve Personel Durumu

İlimiz Merkez, İlçeler, Köy ve Beldelerinde toplam 468 kadrodan 401 adedi dolu, 67 adedi münhaldir. Münhal kadroların 32 si İmam-Hatip, 5 i müezzin-kayyım ve 30 i çeşitli unvanlardadır.İl Müftülüğünde 30 idari personel ile hizmetler yürütülmektedir.

  • Personel Durumu

⇒. İl merkezinde toplam 143 personel mevcuttur. Bunlardan 66 sı kadrolu imam-hatip, 4ü 4/B li imam-hatip, 3'ü vekil imam-hatip, 20’si müezzin-kayyım, 12’sı Kur’an kursu öğreticisi, 8’i Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi ve 30 u diğer personeldir.

İlimiz genelinde 31 4/B li, 7 vekil ve 23 geçici öğreticiyle birlikte toplam 456 personel görev yapmaktadır.

⇒ Münhal olan camiler imam-hatipliğe liyakati olanlardan Müftülüklerimizin teklifi ve mülki amirlerin onayıyla doldurma cihetine gidilmektedir.

  • Cami Durumu

a. İlimiz Merkezinde 27, Beldelerde 12, köylerde 41 olmak üzere toplam 80 cami;

b. Babaeski İlçesinde Merkezde 7, Beldelerde 6, Köylerde 31 olmak üzere toplam 44 cami;

c. Demirköy İlçesinde Merkezde 3, Beldelerde 2, Köylerde 15 olmak üzere toplam 20 cami;

d. Kofçaz İlçesinde Merkezde 1, Köylerde 16 olmak üzere toplam 17 cami;

e. Lüleburgaz İlçesinde Merkezde 20, Beldelerde 9, Köylerde 37 olmak üzere toplam 66 cami;

f. Pehlivanköy İlçesinde Merkezde 3, Köylerde 8 olmak üzere toplam 11 cami;

g. Pınarhisar İlçesinde Merkezde 6, Beldelerde 1, Köylerde 15 olmak üzere toplam 22 cami;

h. Vize İlçesinde Merkezde 9, Beldelerde 3, Köylerde 26 olmak üzere toplam 38 cami vardır.

  •  İlimiz genelinde 298 cami bulunmaktadır.

Kur’an Kurslarının Durumu

* İlimiz genelinde eğitim-öğretime açık 57 adet C Grubu Kur’an Kursu ve 25 adet D Grubu Kur’an Kursu mevcuttur.

* İl Merkezinde 13 C Grubu, 8 D Grubu olmak üzere toplam 21 Kur’an Kursu mevcuttur.

* Babaeski İlçesinde 4 C Grubu, 4 D Grubu olmak üzere toplam 8 Kur’an Kursu mevcuttur.

* Demirköy İlçesinde 2 C Grubu Kur’an Kursu mevcuttur,

* Kofçaz İlçesinde 3 C Grubu Kur’an Kursu mevcuttur.

* Lüleburgaz İlçesinde 15 C Grubu, 10 D Grubu olmak üzere toplam 25 Kur’an Kursu mevcuttur.

* Pehlivanköy İlçesinde 1 D Grubu Kur’an Kursu mevcuttur.

* Pınarhisar İlçesinde 10 C Grubu Kur’an Kursu mevcuttur.

* Vize İlçesinde 10 C Grubu, 2 D Grubu olmak üzere toplam 12 Kur’an Kursu mevcuttur.

* Kurslarımıza toplam 1476 öğrenci Eğitim-Öğretim görmektedir. 

d. Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu

1. İl Müftülüğü ile Lüleburgaz ve Babaeski İlçe Müftülüklerimiz mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait binalarda,

2. Kofçaz ve Pehlivanköy İlçe Müftülüklerimiz Kaymakamlık binalarında,

3. Pınarhisar İlçe Müftülüğümüz ise mülkiyeti Pınarhisar Öğrenim Çağındaki Talebelere Yardım Derneğine, intifa hakkı İlçe Müftülüğüne ait olan bir binada hizmet vermektedir.

4. Demirköy ve Vize İlçe Müftülüğümüz cami müştemilatında hizmet vermektedir.

5. İl Müftülüğünün, mülkiyeti Hazineye ait 3 lojmanı bulunmaktadır.

e. Araç, Makine Parkı ve Teçhizat Durumu:

1.  Pehlivanköy İlçe Müftülüğümüze ait 1 Adet resmi hizmet aracı vardır. 

2. İl Müftülüğünde iki, Babaeski, Vize, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ve Lüleburgaz İlçe Müftülüklerinde mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait birer araç ile hizmet verilmektedir.

3. Müftülüğümüz hizmetlerinde bilgisayar ve internet hizmetinden istifade edilmektedir.

 2016 yYılı içinde yapılan hizmetler

1. Cami İçi Din Hizmetleri

a. Milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesinde toplumumuzun bütünleşmesinde ve dini bilgi sahibi kılınmasında vaaz ve irşat hizmetlerinin rolü çok etkili olması nedeniyle İl ve İlçe Müftülüklerimizce, 2016 yılında yapılan vaazlarımızda, Cuma günleri okunan hutbelerde milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirici, Dinimizin emir ve yasaklarına yönelik konular hakkında cemaatimiz bilgilendirilmiştir. Merkezi vaaz sistemimizin ulaşmadığı yerlere iki dönem halinde İlçe Müftülerimiz ve Vaizlerden Özel Vaaz İrşat ekipleri oluşturularak halkımıza irşat hizmetleri götürülmüştür.

b. Kur’an kurslarında da kursiyerlere Kur’an-ı Kerim eğitimi ve dini bilgiler verilmiştir.

c. Merkez Hızırbey Camiinde sabah namazı buluşmaları, Karakaşbey Camiinde de üniversite öğrencileriyle buluşmalar gerçekleştirilmiştir.

2. Cami Dışı Din Hizmetleri

Toplumun Cami dışında dini ve milli konularda aydınlatılmasında konferans, panel ve diğer etkinliklerin önemi büyüktür. Bu itibarla;

a. Kutlu Doğum, Camiler Haftası ile Dini-Milli gün ve gecelerde radyo konuşmaları, panel, konferans, mevlit ve hatim programları düzenlenmiştir.

b. Bölgemizde yöresel olarak Nisan-Haziran Aylarında yapılan ve geniş halk kitlelerinin katıldığı yağmur dualarında halkımıza irşat hizmeti verilmektedir.

c. Hacca ve Umreye gidecek vatandaşlarımıza yönelik milli ve dini konularda seminerler yapılmıştır.

d. Merkez ve taşra (İl Merkezi ile İlçeler ve Köyler) arasında diyalogu sağlamak, hizmette verimliliği arttırmak, mahallinde idari ve dini problemleri tespit etmek ve çözmek gayesi ile her ay bir ilçede İlçe Müftüleri ve İlçe Din Görevlileri ile toplantılar yapılmıştır.

e. Bulgaristan Sofya Din Hizmetleri Müşavirliğince Şumnu’da düzenlenen sünnet şöleni için 25621 TL yardım toplanmıştır.

f. Bulgaristan’ın Burgas Şehri Aytos İlçesi Müftülüğüne Kur’an-ı Kerim ve muhtelif kitap gönderilmiştir.

g. Bulgaristan Burgas Şehri Aytos İlçesi Vişna ve Manoliç Köyleri camileri çatı onarımı için 14000 TL yardım toplanmıştır.

h. 2016 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Müftü Yardımcısı Adnan BIYIK ve ilimiz din görevlilerinden oluşan bir grup tarafından Bulgaristan’ın Aytos İlçesine ziyarette bulunulmuş tasavvuf musikisi dinletisi sunulmuş ve konferans verilmiştir. 

ı. KYK Yurtlarında barınmakta olan öğrencilere İl Müftü Yardımcısı Adnan BIYIK Adab-ı Muaşeret konusunda seminerler vermiştir.

i. KYK Yurtlarında kız ve erkek öğrenciler için Dini Danışman ve Manevi Rehber görevlendirilmiştir.

j. Devlet Yurtlarında ve Özel Yurtlarda ihtiyaca göre Kur’an Kursları açılmıştır.

k.Sevgi Evleri, Huzurevi ve Gençlik Merkezinde manevi destek amaçlı personel görevlendirilmiştir.

l. Din Görevlilerimiz ve Roman vatandaşlarımız işbirliğiyle dini musiki korosu oluşturulmuş ve çeşitli etkinliklerde dini musiki dinletileri sunulmuştur.

m.Cami ihtiyacı olan İstasyonaltı Mahallesinde cami yapımı için yer temin edilmiş ve proje çalışmaları başlatılmıştır.

n. Kurumumuzda çalışan TYP işçilerine İş ve İşçi güvenliği seminerleri verilmiştir.

o. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İşbirliğiyle Hükümlülere yönelik konferanslar verilmiştir.

ö. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü işbirliğiyle engellilere yönelik program düzenlenmiş, program sonunda imkanlar nispetinde hediyeler verilmiştir.

3. İHTİYAÇ VE SORUNLAR

1- Pehlivanköy, Kofçaz ve Vize İlçe Müftülüklerimizin hizmet binası ve lojmana ihtiyaçları vardır.

2- Pehlivanköy İlçe Müftülüğünün yeni hizmet aracına ihtiyacı vardır.

3- İlimiz Müftülüğünün, 2 Erkek Vaize, 1 Din Hizmetleri Uzmanına, 3 Şefe, 1 Şube Müdürüne , Lüleburgaz İlçe Müftülüğünün 1 Şefe, 1 Bayan Vaize, Babaeski, Pınarhisar ve Vize İlçe Müftülüklerinin de birer Bayan Vaize ihtiyaçları vardır.